Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Vem ska göra det då?

Under de år som jag arbetat med att utreda barn och ungdomar som befaras fara illa har jag fått många kommentarer om mitt arbete. Vissa väljer att förundras över hur jag orkar med detta arbetet där jag ”bara möter en massa problem”. Visst möter jag problem, men jag möter även oerhört mycket glädje, framgång och lyckliga människoöden. Andra väljer en mera snårig linje när de talar om mitt arbete, den om hur jag som person påverkar mitt arbete. De kommentarer som då kommer upp är; Vem är du att säga vad det specifika barnet har behov av?, Vem är du att säga att dessa brister finns i den familjen?, Hur kan du veta att den insats du föreslår resulterar i något gott för barnet? I Torbjörn Forkbys blogg under februari månad kunde jag läsa att en forskare kommit fram till att vi socialarbetare styrs av en ”rule of optimism”, dvs att vi tolkar olika tecken i så positiv dager som möjligt. Jag tycker att vi allt oftare får höra motsatsen, att vi bara ser och värderar de brister som finns i familjen. Detta är en svår balans, att se både de brister och de styrkor som finns i familjen, utan att låta någon del få ta för stor plats. En god balans mellan det positiva och det negativa resulterar i en mera korrekt bedömning om barnets situation.
Många kommentarer som jag fått till mig handlar i grunden om den makt vi, som utreder barn och ungdomar, har. Den makt jag har är bland annat att besluta huruvida en utredning ska inledas eller inte, hur utredningen ska genomföras, vilka insatser som föreslås och när en insats ska avslutas. På en lägre nivå har jag även makten att välja vilka frågor jag ställer, hur jag ställer frågorna, hur jag skriver ner svaren samt hur jag tolkar informationen. Jag är väl medveten om denna makt och försöker handskas med den med allra största respekt, utan att för den delen tappa fokus och skärpa i det direkta arbetet. Om jag lät rädslan för makten ta över skulle jag inte förmå fatta beslut och därmed inte vara lämpad för jobbet. Jag har med åren blivit mycket respektfull mot det skrivna ordet. Det är en sak att säga något, en helt annat sak att se det i skrift. Å andra sidan får jag inte förändra klientens utsagor bara för att det ska se ”bättre ut”, då blir inte resultatet överensstämmande med verkligheten. För några dagar sedan satt jag och en kollega och talade om huruvida en klient säger, uppger, berättar, hävdar eller påstår något. Vilket ord vi använder påverkar hur uttalandet uppfattas. Där kan vi verkligen tala om ordets makt!
För att öka rättsäkerheten för våra klienter, dvs minska risken att jag använder min makt så att klientens rättigheter äventyras, är vi allt som oftast två personer som handlägger ett ärende. På så sätt är det fyra öron som hör vad som sägs, fyra ögon som ser vad som händer och två huvuden som tillsammans tolkar informationen och gör bedömningen. Våra chefer finns även med under hela processens gång och har det övergripande ansvaret i att säkerställa rättssäkerheten.
I SoL står att ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden”. Detta innebär att det måste finnas personer som jobbar just med att utreda barn och ungdomar som befaras fara illa, oavsett människors misstänksamma inställning till oss som gör det. Detta att arbetet är förenligt med en viss makt måste vi hantera och vi måste även våga se att individens personlighet påverkar arbetet i viss utsträckning. Jag tycker att jag passar bra i detta yrke. Jag har ett stort engagemang i mitt arbete, tycker att arbetet är roligt och intressant, och har en innerlig vilja att genomföra mitt arbete på bästa möjliga sätt. Visst har jag svagheter, men inte i den utsträckning att det gör mig olämplig i mitt yrke. När andra ifrågasätter huruvida en sån som jag är lämpad att utreda barn och ungdomar ställer jag mig frågan; så vem ska göra det då?

Tina Gideonsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar