Share This Post

Äldre / Etik / Fulltextmaterial / Socialt arbete

Utveckling av värdegrundsarbete inom äldreomsorgen – slutrapport 2013

Rapporten beskriver resultatet av Socialstyrelsens arbete med värdegrundsutbildningar på högskolenivå, statsbidrag till kommunerna för att stimulera utbildning till värdegrundsledare och funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor, samt framtagande av en webbutbildning.

Socialstyrelsen har under åren 2010–2013 genomfört flera uppdrag med anledning av Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Här beskrivs resultaten av tre av dessa uppdrag: värdegrundsutbildningar på högskolenivå, statsbidrag till kommunerna för att stimulera utbildning till värdegrundsledare och funktioner för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor, samt framtagande av en webbutbildning. Genom utbildningar och olika former av utbildningsmaterial har verksamheterna fått verktyg för det fortsatta arbetet med värdegrundsfrågor. Genomgående har alla verktygen fått ett mycket gott mottagande i verksamheterna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar