Socialtjänstlagen

Uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljn...

Dom ger inte svar på frågan om handläggning i missbruksvården

Förvaltningsrätten avslår IVO:s ansökan om vite mot Linköpings kommun på grund av vissa oklarheter i...

Insatser utan biståndsbeslut i socialtjänsten

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har ansökt om att Linköpings kommun ska vitesföreläggas för a...

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Hushåll med barn i årskurs 4–9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid har rätt till ersät...

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015

Med anledning av att Räkenskapssammandraget (RS) för 2013 är färdigt så gör vi en ny prognos för utf...

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området

Rapporten, som främst vänder sig till dem som arbetar inom socialtjänsten, ska ge vägledning om hur ...

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmel...

Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter ino...

Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete

Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbe...

Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet

I dag publicerar Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller ...

Samordnad individull plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen

Maria Nyström Agback från Socialstyrelsen berättar bland annat om ifall skolan kan bjuda in till sam...

Bedömning och rekrytering av familjehem

Det förekommer fortfarande att barn och unga i familjehem utsätts för försummelse och övergrepp. Sam...

Lost Password

Register

Skip to toolbar