Rättsligt material

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge förä...

Åsa Regnér: “Det behövs fler placeringsalternativ för barn och unga”

På Socialdepartementet pågår arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsfor...

Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och ...

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning...

Försäkringskassan förtydligar föräldraansvar inom assistansersättningen

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när ba...

Nya kunskapsstöd om lex Sarah

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013 har vissa ändri...

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus

Regeringen har idag beslutat att överlämna propositioner om utbildning för elever i samhällsvård och...

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

För att motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt...

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem ...

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av...

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om de nya belopp som gäller för år 2015 i vissa statligt reglerade vårdr...

Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor i uppdrag att beskriva...

Lost Password

Register

Skip to toolbar