Rättsligt material

Förteckning över den 1 januari 2016 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Varje år ger Socialstyrelsen ut denna förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Här s...

HSLF-FS 2016:3 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insa...

HSLF-FS 2016:2 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldi...

Förändringar vid rapportering av ekonomiskt bistånd 2017

Från och med januari 2017 börjar nya föreskrifter för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bist...

HSLF-FS 2016:1 Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende...

Behandling vid allvarligt beroende regleras

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar behandling vid allvar...

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandah...

Översyn av tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga

I dag har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér mottagit betänkandet Barns och ungas rä...

Brottsoffer får bättre stöd och ökat skydd

Brottsoffrens rättigheter behöver stärkas. Regeringen har därför beslutat om förändringar som innebä...

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gä...

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gä...

Ny strategi mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Åsa Regnér mottog idag en utredning med förslag på nationell strategi mot mäns...

Lost Password

Register

Skip to toolbar