Metoder och arbetssätt

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problems...

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutv...

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård redovisar resultatet av ett uppdrag om digitala ...

Utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper – Delredovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten presenterar preliminära resultat av en nationell utvärdering av samverkansformen sociala i...

De första åren som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga

Ett inskolnings- och introduktionsprogram för nya socialsekreterare i Göteborgsregionen.

Nationell informationsstruktur 2016:1

Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom...

Att möta personer med adhd – Ett inspirations- och diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande i socialtjänsten

Detta är ett stöd för diskussion och reflektion att användas tillsammans med filmerna på kunskapsgui...

ICF/ICF-CY utbildningsmaterial – Del 1–3

Utbildningsmaterialet om de internationella klassifikationerna ICF och ICF-CY ger information om der...

Hur kan ICF användas? – En manual för användning av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Det här är en översättning av WHO:s publikation Hur ICF kan användas. En praktisk manual för användn...

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd – För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd

Det här är en uppdaterad instruktion för dig som arbetar inom kommunen och ska rapportera in uppgift...

Sociala insatsgrupper – Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott

Rapporten beskriver hur socialtjänsten kan förbereda, genomföra och följa upp ett lokalt arbete med ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar