LSS övrigt

Archived: Regler och rutiner för alkoholservering på särskilt boende

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en regelöversikt och förslag på rutiner och kontroll för särskil...

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av...

Linus får inte det stöd han har rätt till

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan innebära oförmåga att själv söka hjälp. Och du riskerar...

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det h...

Vistelsekommunens och bosättningskommunens ansvar

Från och med 1 maj 2011 gäller lagändringarna som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för s...

Meddelandeblad om ansvarsfördelningen mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Den 1 maj 2011 infördes nya regler i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i lagen (1993:387) om st...

Individuell plan – LSS

Bilaga till Individuell plan på den enskildes villkor – Slutrapport. Denna handlar om LSS – Et...

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Socialstyrelsen har gett ut Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – Stöd för rättst...

Trafikmedicin för socialtjänsten

Boken Trafikmedicin för socialtjänsten är den första i sitt slag som vänder sig till trafikskadade, ...

Målet för daglig verksamhet uppfylls ej

Socialstyrelsen har kartlagt den dagligverksamhet för funktionsnedsatta som ges enligt lagen om stöd...

Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet prop. 2007/08:88

I propositionen föreslås vissa ändringar i kostnadsutjämningssystemet för insatser enligt lagen om s...

Skärpta regler stärker assistansreformen

Den statliga assistansersättningen ska inte få användas till ekonomiska förmåner. Det föreslår LSS-k...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar