Dokumentation

Uppföljning av Prioriteringscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar vilken verksamhet Prioriteringscentrum har bedrivit med 2015 års statsbidrag.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svensk Demenscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2015. Resultatet visar att verksamheterna på ett flertal s...

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – Slutrapport

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidr...

Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2016

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus p...

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2016

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre inom hälso- och ...

Att möta nyanlända

En viktig utmaning för all offentlig verksamhet är att ge ett gott omhändertagande och skapa långsik...

GR arrangerade temadag kring myndighetsutövning och ensamkommande barn

Trycket är hårt på socialtjänsten idag och syftet med dagen var att ge stöd och råd för att säkerstä...

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd – En uppföljning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen sin uppföljning av reformen med en så kallad jobbsti...

Gemensam informationsstruktur – Rapportering från regeringsuppdrag 2015

Rapporten redovisar hur Socialstyrelsen har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på ...

Förebygg.nu – dokumentation 2015

Här presenteras dokumentation från Förebygg.nu, 11-12 november 2015. Till materialet hör Malin Bille...

Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Den 24 november 2015 arrangerades en heldagskonferens om Socialstyrelsens reviderade Nationella rikt...

Dokumentation från konferensen Forskning pågår!

Dokumentation från konferensen “Forskning pågår! Sociala problem, exkludering och kontroll – u...

Lost Password

Register

Skip to toolbar