Bibliotek

Sociala problem, exkludering och kontroll – utmaningar för socialt arbete i vår tid

Håller samhället på att glida isär? Vad kan vi göra för att motverka social exkludering? Det var ett...

Ett stöd till unga som lever nära psykisk sjukdom

Survivalkid.se riktar sig i första hand till personer mellan 12 och 20 år som har en förälder med ps...

Skicka in idéer och verktyg om hälsa hos nyanlända!

Det pågår ett intensivt arbete med att samla in och sprida kunskap om redan tillgängliga goda exempe...

Ny hjälptelefon för barn som kommer ensamma

Nu finns det hjälp att få på telefon för barn och unga som kommit ensamma till landet. Rädda Barnens...

Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar

I denna strategi redovisas åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta under åren 201...

Personlig assistans under luppen

I rapport sammanfattas en del av den information IVO har om de klagomål och lex Sarah-anmälningar rö...

Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014

Skriften “Det gäller en av fem” ger en kort sammanfattning av en undersökning från 2014 ...

IVO:s principiella beslut samlas på www.ivo.se

Nu kommer beslut i ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse att publiceras ...

Det här gör länsstyrelserna med anledning av flyktingströmmarna

Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda m...

BBIC har reviderats

I dag publicerar Socialstyrelsen en reviderad Grundbok i BBIC, ett nytt metodstöd och en information...

Victors bok

Victors Bok är en serie med fem filmer om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom. H...

Podcasten “The Radical Therapist”

Podcasten “The Radical Therapist” utforskar skärningspunkten mellan terapi, filosofi, ko...

Lost Password

Register

Skip to toolbar