Share This Post

_center_content / Arbete / Arbetslöshet / Arbetsmarknad / Arbetsmarknadsåtgärder / Diagnoser / Ekonomi / Funktionshinder / Psykiatri / Psykisk ohälsa / Ungdomar / Utbildning / Vad påverkar arbetslöshet

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts.

Låg kompetens hos vissa arbetsförmedlare och ökad konkurrens om subventionerade anställningar är några förklaringar till varför målet inte har nåtts. Det visar en rapport som Arbetsmarknadsutskottet låtit göra.

Under 2011-2016 ökade andelen unga inskrivna med en funktionsnedsättningskod på Arbetsförmedlingen från 13 till 19 procent. I december 2016 var cirka 35 300 unga med kod inskrivna.

Låg självkänsla en svårighet

Det finns flera möjliga förklaringar till varför inte fler har gått vidare till arbete eller studier visar rapporten. Många unga med funktionsnedsättningar har låg självkänsla och motivation vilket är en faktor, bristande kompetens hos vissa arbetsgivare är en annan.

En annan iakttagelse som framkommit i rapporten är att målet i sig behöver bli mer tydligt. I dag är det oklart om både subventionerade och osubventionerade arbeten är målet i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Flera insatser kan hjälpa

För att öka möjligheten att etablera unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden behövs bland annat följande insatser:

  • Öka kompetensen om unga med funktionsnedsättningar hos arbetsförmedlare. Bland annat behövs specialistkompetens för att stödja unga med psykisk ohälsa.
  • Väl fungerande samverkan mellan myndigheterna.
  • Individuella insatser, som särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.
  • Målgruppen behöver ta del av insatser så tidigt som möjligt då behoven av insatser tenderar att bli mer komplexa och omfattande ju äldre individen blir.
  • Arbetsgivare kan behöva anpassa tjänsten samt lägga längre tid på introduktion.

Arbetsförmedlingens funktionsnedsättningskoder gör det lättare för arbetssökande att få tillgång till särskilda insatser. En brist med koderna är dock att de inte säger allt om en individs arbetsförmåga. Dessutom måste den arbetssökande berätta om sina brister för att få en kod, vilket kan bidra till sämre självkänsla och självförtroende.

Arbetsmarknadsutskottet kommer i början av 2018 att hålla en öppen utfrågning med anledning av rapporten.

Dokument

Rapport från riksdagen: 2017/18:RFR2 Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning – en uppföljning och utvärdering

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar