Share This Post

Okategoriserade

Socialt arbete och den globala utvecklingsagendan

Jag har som student, socialarbetare och numera som forskarstuderande på olika sätt varit
engagerad i internationella utvecklingsprojekt. Jag har alltid varit intresserad av på vilket
sätt socialt arbete som forskningsfält, utbildning och praktik kan bidra till en bättre värld
globalt. Jag ägnar min doktorandtid till att studera vilken roll det sociala arbetet har i
en alltmer globaliserad och föränderlig värld genom att granska ett antal internationella
utvecklingsprojekt och deras lokala konsekvenser.


Implementeringen av västerländska modeller av socialt arbete legitimeras ofta av begreppet
utveckling som ofta betraktas som synonymt med ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion.
Fattigdom beskrivs ofta i patologiska termer och sociala problem som prostitution och
trafficking betraktas huvudsakligen som individuella problem. Idéer om utveckling i socialt
arbete sammankopplas ofta med begreppet empowerment. Begreppet introducerades av Paulo
Freire (1972) i Sydamerikansk kontext och har en historia av radikala sociala rörelser med
fokus på social rättvisa, jämlikhet och individers och gruppers frigörelse från strukturellt
förtryck.


Empowerment har kommit att bli ett av de mest använda och centrala begreppen i
den moderna utvecklingsdiskursen i socialt arbete. Många lokala och globala sociala
organisationer med olika ideologiska positioner och politiska intressen är engagerade
i flertalet empowerment projekt vilka oftast präglas av en stark tro på den linjära
utvecklingsagendan där empowerment projekt betraktas som den ultimata vägen till
människors och samhällens utveckling och välfärd. Detta har många gånger resulterat i
oavsiktliga och negativa konsekvenser för individer och lokala samhällen. Relationen mellan
begreppet empowerment och den dominerande diskursen om utveckling som en dominant
global/västerländsk diskurs, har kritiserats av många forskare. Kritiken består framför allt i
att mål om social rättvisa har ersatts av mål om utveckling synonymt med ekonomisk tillväxt,
modernisering, ökad produktion, privatisering och konsumtion som en anpassning till den
nyliberala agendan av global marknadsekonomi.


Utvecklingsprojekt missar ofta sina mål. Ett exempel på detta är min egen studie om ett
projekt i södra Indien i syfte att förbättra kvinnors situation och sociala position på den
indiska landsbygden. Dessa projekt inkluderar förskolor för småbarn så att deras mammor
ska kunna arbeta utanför hemmet samt ett system av ”Microcredits” lån som möjliggör att
fattiga familjer får låna pengar med låg ränta för att kunna bedriva småskalig produktion
och förbättra sin ekonomi. Projektet ger även kvinnor möjlighet att delta i kvinnogrupper för
att stärka kvinnors nätverk och sociala positioner. Inom ramen för studien genomförde jag
intervjuer med ett 20-tal mödrar, några kvinnliga lärare i projektet, projektledare och några
manliga och kvinnliga socialarbetare. Jag levde med projektdeltagarna och delade vardagen
med dem under några månader.


Resultaten av studien visade att empowerment projekt på landsbygden som syftar till att
förändra livet för marginaliserade människor ofta följer en Eurocentrisk förståelse av utveckling och som krockar med lokala förhållanden. Resultatet visar att trots vissa positiva
effekter för kvinnor misslyckas projektet med att ifrågasätta och påverka de institutionella
mekanismer som genererar och reproducerar orättvisor och ojämlika livsförhållanden och
sociala problem. Även ”Micro Credits” lån tenderar att skulsätta familjer och inte ge förväntat
resultat.


Mina resultat och annan liknande forskning visar att forskningen i socialt arbete måste kritiskt
granska och utmana den etablerade och oftast Eurocentriska utvecklingsagendan för att kunna
erbjuda alternativa kunskaper och praktiker i en global värld.

Jessica H. Jönsson

Artikeln: Beyond empowerment: Changing local communities, är skriven av Jessica H.
Jönsson och publicerad i tidsskriften International Social Work (2010, 53 (3): 393-406).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar