Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

2006 publicerades nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, och LSS (SOSFS 2006:11). Bestämmelserna rör nämndens ansvar att långsiktigt utveckla och säkra insatsernas kvalitet. Områden som behandlas är bl a ledningssystemets innehåll, verksamhetens tillgänglighet, handläggning av enskilda ärenden, kompetens, klagomålshantering, fel och brister samt uppföljning av kvalitetsarbetet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar