Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Fulltextmaterial

Skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum), började sitt arbete våren 2008 med att inventera vilka metoder som används för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa hos barn och unga. Resultatet presenterades i en huvudrapport
i november 2008. I den här delrapporten redovisas de metoder som rapporterades från skolhälsovården. Förhoppningen är att rapporten ska utgöra underlag för fortsatta diskussioner kring val av metoder. Resultatet kommer att utgöra underlag för UPP-centrums fortsatta arbete med att initiera utvärderingar av lovande metoder, stödja implementering av evidensbaserade metoder samt ge kunskapsstöd och starta vidareutbildningar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar