Share This Post

_center_content / Patientens rättigheter / Psykiatri / Socialt arbete och hälsa

Ny patientlag – inget ökat inflytande

patientlag, mötesklubba på ett bord

Mötesklubba på ett bord. Foto: Pixabay

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och patient. Lagen innebär att tydlig och begriplig information ska ges till patienterna om deras rättigheter i vården.

Dagens medicin rapporterar att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys inte kan se att patientens ställning i vården har stärkts sedan den nya patientlagen infördes. Man kan snarare se en försämring sedan den införts. Myndigheten förslår en utredning om patienten ska kunna vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO om man uppmärksammar brister i åtlydnad av patientlagen.

Enligt Vårdanalys, som är en oberoende analysmyndighet, har patientlagen hittills gett klena resultat. Vårdanalys fick i uppdrag att följa upp införandet och genomförandet av lagen under åren 2014-2017. Två omfattande enkätundersökningar har gjorts. En året innan och en efter att lagen infördes.

Vårdanalys resultat av undersökningarna visar att det fortfarande är brister i andelen personer som känner till vilka skyldigheter vården har gentemot patienterna. Kunskapen om vad lagen innebär är även låg bland sjuk- och vårdpersonal. Vårdtagarna anser att tillgängligheten är försämrad och att inte vården efterfrågar deras delaktighet. Möjligheten att fritt kunna välja öppenvård i annat län har inte heller fått några större effekter. En del patienter tycker att det inte finns tillräckligt med information samtidigt som en lägre andel patienter upplever att de fått tillräcklig upplysning.

De största bristerna som finns i patientens rättsliga ställning är avsaknaden av tydlighet och tillsyn. Det råder även brist på tillsyn och kontroll hur lagen efterföljs. Rättigheter saknas i stort att få sin sak prövad i domstol. Regeringen har heller inte använt tillräckligt med kompletterande styrmedel.

För att stärka patienters och medborgares rättsliga ställning rekommenderar Vårdanalys en gemensam strategi som sedan bör följas upp för att stärka lagens slagkraftighet.

Text: Marianne Jonsson
Foto: Pixabay

Den som är intresserad av att läsa mer om granskningen av patentlagens resultat kan surfa in på:
http://www.vardanalys.se/

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar