Share This Post

Metoder

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyrelsen. Verksamheten drivs av Psykiatricentrum vid Akademiska sjukhuset och är knuten till Kliniskt centrum för traumatisk stress. Centret ska ansvara för kunskapsuppbyggnad inom området katastrofpsykiatri, psykotraumatologi och posttraumatiska stressyndrom genom att samla, fördjupa och sprida kunskaper och utifrån nya forskningsrön öka kunskaperna om traumatisk stress och dess följdverkningar. Utöver detta finns flera katastrofmedicinska kunskapscenter .

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar