Share This Post

_center_content / Psykiatri / Socialt arbete och hälsa

Kultur är positivt för hälsan

Region Skåne har sedan flera år tillbaka visat intresse för det som kallas för Kultur på recept. Genom forskning och med deltagare har man utvärderat en grupp människor i södra Sverige som fått tillgång till kulturinsatser för att stärka hälsan. Detta har visat sig ge positiva effekter.

 

Kultur, Design: Martin Bäckström-Ledin

Kultur Design: Martin Bäckström-Ledin

Region Skåne har sedan flera år tillbaka visat intresse för det som kallas för Kultur på recept. Genom forskning och med deltagare har man utvärderat en grupp människor i södra Sverige som fått tillgång till kulturinsatser för att stärka hälsan. Detta har visat sig ge positiva effekter.

Bakgrund

I Region Skåne har man undersökt och använt Kultur på recept i hälsobringande syfte, för att på så sätt ge stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter för sjukskrivna. Man har tagit fram en arbetsmodell för hur kulturaktiviteter kan vara en del i en rehabiliteringsprocess med förhoppningen om att detta ska förkorta långtidssjukskrivningarna.

Bakgrunden var ett pilotprojekt som initierades av den förra regeringen. Det ersattes av ett nytt projekt som var ett samarbete mellan Region Skåne, Helsingborgs stad och FINSAM Helsingborg. Projektet pågick mellan januari 2012 och december 2014.

Mål och syfte

I utvärderingen ”Rapport från pilotprojektet Kultur på recept” från 2011 skriver Region Skåne så här:

”Grupprocesser kan, precis som kultur, frambringa fysiologiska reaktioner som bidrar till resurser för att förebygga sjukdom och att ta sig vidare, vilket rehabilitering handlar om.”.

Inom ramen för rehabiliteringen betonar Region Skåne att deltagarna ska vara i centrum. De menar också att en mångfald av olika aktiviteter är viktigt. Syftet var att erbjuda en stor grupp patienter i primärvården ett komplement eller ett alternativ till den traditionella medicinska vården.

Metod – så här gick det till

Det var 200 personer i Helsingborg som deltog i projektet. Målgruppen var personer med pågående eller hotande sjukskrivning och de som riskerade social isolering, psykisk ohälsa och utbredd smärta.

I projektet fick de recept på kulturaktiviteter, exempelvis utställningar, sång och musikupplevelser, eget skapande och kultur-och naturhistoriska vandringar. Under ledning av kunniga kulturpedagoger skedde möten där deltagarna tre gånger i veckan under tio veckor fick uppleva kultur. Upplevelserna kombinerades med samtal, frågeställningar och diskussioner.

Medicinsk utvärdering

I den medicinska utvärderingen ”Kultur på recept 2.0” har det bland annat gjorts en sammanställning av självrapporterad data, det vill säga uppgifter som deltagarna själva lämnat in. Dessa inlämningar har gjorts vid början av deltagandet i Kultur på recept, samt sex och tolv månader efter starten och vid slutet.

Huvudsakligen var det arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet som uppskattades och bedömdes av deltagarna själva. Resultaten som baserar sig på 123 deltagare visar på statistiskt säkerställda förbättringar över tid, både gällande arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och funktion.

Även risken att utveckla långvariga besvär minskade till viss del, liksom graden av depressions- eller ångestproblematik.

Text: Sofia Jovannelli
Illustration: Martin Bäckström-Ledin

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar