Share This Post

_center_content / Arbetsmarknad / Barn och unga / Barn och ungdom / Ekonomi / Ensamkommande flyktingbarn / Godman & förvaltare / Invandrarbakgrund / Kontaktperson / Kontaktperson / Migration / Samhällsproblem / Socialpolitik / Socialt arbete / Socialt arbete och hälsa / Uppehållstillstånd / Utlandsfödda på arbetsmarknaden / Volontärarbete / Volontärarbete

Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier.  Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt socialtjänstlagen.

Ensamkommande barn får hjälp och stöd av en god man, men uppdraget upphör omedelbart när ungdomen fyller 18 år. Många ensamkommande unga kan då stå rätt ensamma, eftersom de saknar familj och det nätverk som svenskfödda ungdomar kan ha nytta av för att klara skolan och komma ut i arbetslivet. För flera av dessa ensamkommande unga vore det värdefullt med ett formaliserat stöd från en trygg vuxen såsom en kontaktperson, ibland redan innan 18-årsdagen. En kontaktperson kan hjälpa till med att hitta meningsfulla aktiviteter, motivera till studier, hjälpa till med läxor och lyssna både vid glada och svåra stunder. För ensamkommande flickor, speciellt de som är placerade i nätverkshem, kan en kontaktperson dessutom utgöra den länk som bidrar till att bryta social isolering, berättar Elin Molander, RFS projektledare för Min rätt – Din roll.

Redan idag kan kommuner erbjuda insatsen kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL), men det är få kommuner som har det som en rutin och prioriterad fråga.

RFS vill att:

  • Kommunerna erbjuder alla ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson enligt SoL och vid tidigare ålder vid behov.
  • Resurser avsätts så att kommunerna kan rekrytera, utbilda och stödja kontaktpersoner på ett kvalitativt sätt.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av består av cirka 70 lokalföreningar med 6 500 medlemmar som bland annat har uppdrag god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och kontaktperson. RFS driver arvsfondsprojektet Min rätt – Din roll som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar