Share This Post

Metoder / Socialt arbete

Integration mellan forskning, utbildning och praktik ur ett brukarperspektiv

Denna rapport sammanfattar delprojektet brukarmedverkan i Kunskapsutvecklingsprojektet som fanns under några år på Socialstyrelsen. Rapporten innehåller en diskussion om hur
begreppet brukarperspektiv kan förstås och definieras.
Rapporten analyserar också hur brukarperspektivet hanterats vid de
tre integrerade verksamheterna samt värderar vilka konsekvenser Socialstyrelsens
sätt att genomföra satsningen har fått när det gäller brukarperspektivet
inom forskning, utbildning och praktik på socialtjänstens område.
I det avslutande kapitlet lämnar arbetsgruppen ett antal förslag på vad
som behöver göras för att åtgärda de brister som de har identifierat.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar