Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Hur kan en utbildningsdag vara upplagd? Målgrupp: socialtjänst, Migrationsverket, kriminalvården etc.

En utbildningsdag för personal som arbetar med ensamkommande barn.

Ett barn som upplevt svåra livssituationer och kommer från ett annat land är också precis som de svenska barnen – människor. Genom att inse att det beteende som du ser hos barnet kan vara separationsbaserat, att det handlar om anknytningsfrustration eller tecken på omognad hjälper dig att hitta ett sätt att bemöta barnet som kan leda till förbättring.

En utbildningsdag för personal som möter dessa barn i sitt arbete, består av föreläsningar:

Anknytning ger förståelse och möjlighet till förbättring – Grundas i Dr Gordon Neufelds Kanadas främste expert på barn och föräldrarelationer. Neufeld har genom att studera all forskning kring anknytning gått 5 steg längre i anknytningsteorin än vad Bowlby gjorde.

Anknytningen ger barnet en orienteringspunkt som både kan inbära en positiv eller negativ utveckling. Men hur styr anknytningsinstinker människor, hur mycket påverkar anknytningen vår uppmärksamhet och hur kan en ny anknytning få utvecklas utan att hjärnans anknytningsmekanism tolkar den som ett hot mot den primära anknytningen?

Barn gör så gott de kan – en föreläsning om omognad och separation
För att vi ska kunna se vad som fattas, behövs en insikt i hur de processer som leder till mognad normalt fungerar. Det hjälper oss att se sambandet mellan personer som inte förstår konsekvenser, upprepa misstag om och om igen samt hur bristande självkontroll är tecken på omognad.

Det som är mest sårande för människor är att utsättas för fysik, psykologisk eller emotionell separation. Föräldrar behöver inte vara hotfulla eller nervärderande för att barnet ska uppleva separation. Ett barn som utsätts för stor mängd av upplevelser som ger en känsla av separation hamnar i emotionellt försvar. En person som har ett beteende som är aggressivt, överaktivt eller självdestruktivt etc kan vara symtom på upplevelse av för mycket separation.

Systemteori – människor är inte på ett visst sätt utan blir på ett visst sätt.
Det är mina tidigare erfarenheter som påverkar min självbild, hur jag fungerar i relationer, att jag tar till mig det jag känner igen sedan förut i samtal eller händelser och därmed sätter jag en tolkning som kanske inte alls är sann.
Det finns en ömsesidig påverkan mellan människor, det som är logiskt för mig behöver inte alls vara logiskt för dig och om jag vill förändra en människas beteende behöver jag börja med att ändra mitt sätt att bemöta honom / henne.

Styrkor och resurser – ett salutogent förhållningssätt.
Bästa sättet att lösa ett problem, är att lägga fokus på det som inte är ett problem.
Vad är det som gör att vissa personer verkar klara av stress och motgångar bättre än andra?
Om du hela tiden når samma slags resultat är det dags att införa en skillnad genom att tänka KASAM – hur kan du göra den här uppgiften begriplig, hanterbar och meningsfull?

Hur relationer ger ett bättre resultat.
Att kriga mot symtomet leder inte till något hållbart resultat, utan ”släcker bara små gräsbränder”. Den viktiga grunden är ”collect before you direct”, förebygg för att undvika problemsituationer och använd problemlösningar som främjar den utvecklingspsykologiska utvecklingen och relationen.

Föreläsningarna kombineras med workshops:

Workshop:
Fallbeskrivning, gärna från den egna verksamheten, används för att befästa kunskapen. Diskussioner i ”bikupor” och användandet av systemteoretisk förståelsemodell används för att hitta olika perspektiv och tolkningar som leder fram till fler sätt att hantera problemsituationer på.

Om mig, utbildning och erfarenhet:
• Distansutbildning: ”Intensive 1: Making senes of kids”, ”Intensive 2: Challening childhood problems”
med Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv.
• Magisterexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap.
• Grupphandledare på Systemteoretisk och Saluten grund.
• Flera kurser på Stockholms Universitet med inriktning mot Barn- och Ungdomar i svåra livssituationer.
• Förskollärare.
• Nio års erfarenhet av att vara familjehem, sammanlagt 9 tonåringar placerade under dessa år.
“Bra med exempel, diskussiongrupper. Mycket relevanta teman.
Det som handlade om separation var väldigt intressant, att det kan vara orsaker till väldigt många svårigheter som klienterna har i vardagen. Även detta med mognad och sammankopplingen med anknytning och konsekvenser. Kan använda många av förklaringsmodellerna när vi ska förstå och analysera ungdom.”
Helena Dabubish, socialsekreterare, Malmö

“Ditt engagemang, förmåga att berätta och utbilda. Precis det vi behöver fördjupa oss i. Vikten av anknytning och hur bristen på anknytning påverkar individen. Förståelse för var individen befinner sig. Att förstå människor utifrån deras inre bild av sig själv.”
Catharina Finne, sektionschef socialtjänsten Malmö

“Fullproppad med kunskaper framförd med stor energi. Du är både kunnig på området och en bra talare. Det är bra att du ger många exempel det hjälper teorin att “fastna” i medvetandet. Jag tar med mig en större medvetenhet om barn med avbruten anknytning fungerar och hur vi kan arbeta med problematiken. Nästa steg skulle vara ännu mer praktik.”
Janette Nilsson, socialchef familjehemsektionen verksamheten ensamkommande barn, Malmö

“Bra pedagogiskt upplagt. Engagerat med humor. Man blir nyfiken och lätt att applicera på egna case + även privat. Jag kommer att ta med mig att speciellt i handledning med familjehem, ska försöka förmedla detta på mitt eget sätt speciellt när familjehemmen endast fokuserar på barnets beteende. Även i rekryteringen av familjehem.”
Roger B, familjehemssekretere Malmö

Eva-Lena Edholm, Föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar