Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

FSS uppmanar regeringen:Prioritera nu, annars urholkas välfärden!

Varje dag tvingas socialtjänsten prioritera eftersom resurserna inte räcker till för alla behov: Vad ska göras? För vilka? Vilka får stå tillbaka? Men besluten sker osynligt ute i verksamheterna.

Det är inte rimligt att politikerna lägger det tunga ansvaret för prioriteringar på dem som arbetar närmast hjälpbehövande människor, menar vi inom Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).

FSS har länge försökt diskutera prioriteringsfrågan med regeringen. Engagemanget började för flera år sedan när våra medlemmar – socialchefer i hela landet – såg att personalen visade tydliga tecken på utbrändhet. En belastad arbetssituation har gjorts tyngre av de prioriteringar som dagligen måste göras.

Idag är två målgrupper prioriterade från politiskt håll – barn enligt FN:s barnkonvention och personer med stöd enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Men det räcker inte. FSS kräver att regeringen tillsätter en nationell utredning som klargör förutsättningar för prioriteringar utifrån principer som rättssäkerhet, självbestämmande och trygghet.

En enkät som KommunAktuellt gjorde 2004 visar att sex av tio socialnämnsordförande välkomnar en sådan utredning. Men nationella politiker är inte lika positiva som sina kommunala kollegor. De menar att socialtjänsten är kommunernas eget ansvar.

Det stämmer att kommunerna enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för att människor får det stöd de behöver. Men lagen är stiftad av riksdagen och anger inga prioriteringar. Dessutom läggs nya uppgifter, inte minst från statens sida, på socialtjänsten.

FSS ser inte något fel i att socialtjänsten får nya ansvarsområden. Men så länge vi inte får mer resurser måste vi få klara besked om vad vi inte längre ska göra.

I dagens högkonjunktur har staten ett bra utgångsläge för att göra prioriteringar. Om det inte sker riskerar vi som arbetar i kommunerna att gröpa ur systemet när nedgången väl kommer. Och om välfärden urholkas minskar tilltron till vårt skattefinansierade välfärdssamhälle.

Politiskt beslutade prioriteringar behövs också för att skapa en mer sammanhängande och konsekvent välfärd i hela landet. De lagar som främst styr socialtjänstens arbete är socialtjänstlagen, LSS och hälso- och sjukvårdslagen. De kan kollidera, med resultatet att personer med lika stora hjälpbehov behandlas olika.

Eftersom socialtjänstlagen är väldigt vid och kommunerna inte har ekonomiska möjligheter att möta lagens alla ambitioner finns det riktlinjer för hur den ska tillämpas. Problemet är att de skiljer sig från kommun till kommun och ibland beslutas av politiker, ibland på tjänstemannanivå.

Ett annat problem är att en person som vet vad han eller hon enligt lag har rätt till ändå inte vet vilken hjälp kommunen kan ge. Det skapar onödiga spänningar mellan socialarbetaren och klienten.

Bredare kunskap är en av förutsättningarna för kloka prioriteringar och därför välkomnar FSS den utredning som pågår om kunskapsutveckling inom socialtjänsten.Nu måste regeringen klargöra vilka andra förutsättningar som gäller för prioriteringar inom socialtjänsten. I ett sådant arbete kan FSS bidra med expertkunskaper och djup erfarenhet från hela landet.

Per-Olof Forsblom, ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer och utvecklingschef inom Uppsala kommun.
Lotta Persson, vice ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer och socialchef i Botkyrka kommun.

Fakta FSS
Föreningen Sveriges Socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för nyskapande och utveckling inom den svenska välfärden. Föreningen bildades 1938 och har sedan dess varit en tydlig röst i det offentliga samtalet om välfärden och människors villkor.
FSS är den oberoende expertrösten i den allmänna debatten om socialtjänstens alla områden. Föreningen bedriver påverkansarbete och utvecklar frågor som
– politiska prioriteringar inom socialtjänsten
– bostadspolitikens påverkan på utsatta grupper
– socionomutbildningens utveckling
– volontärer som en resurs i arbetet.
FSS har idag drygt 400 medlemmar som är beslutsfattare inom socialtjänsten eller närliggande verksamheter. Läs mer på www.socialchefer.org.

Kontaktuppgifter:FSS ordförande: per-olof.forsblom@uppsala.se
FSS vice ordförande: lotta.persson@botkyrka.se

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar