Share This Post

Ekonomi / Socialförsäkringssystemet / SocialNätet-Arkiv

Förslag till Socialförsäkringsbalk

I lagrådsremissen föreslås en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter ungefär 30 gällande socialförsäkringslagar. Lagen benämns socialförsäkringsbalk. Tillämpningsområdet omfattar i princip samtliga de socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket. Lagen föreslås gälla from 1 jan 2009.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar