Annonsutrymme premium"

Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Ett nytt decennium för socialt arbete – vad händer då Kerstin Wigzell?

Kerstin Wigzell har senaste åren varit generaldirektör på socialdepartementet och kombinerar nu pensionärsliv med uppdrag från departementet. Kerstin är bl a ansvarig för utredningen om upprättelse för de personer som identifierats i vanvårdsutredningen.

När Kerstin ser tillbaks på det senaste årtiondet ser hon både minskad och ökad professionalitet hos socialarbetarna. Man kan se fina framsteg i införandet av bra metoder och i användningen av diagnostiska instrument och nya sätt att göra utredningar. Däremot blir socialarbetarnas professionella identitet allt mer osynlig.

– Var är socionomerna, varför hörs de inte i debatten, varför informerar och kommunicerar man inte med allmänheten?

Kerstin tycker att det är anmärkningsvärt att socialarbetarna inte kommenterar sådant som diskuteras i media. Vanvårdsutredningen och ifrågasatta eller uteblivna omhändertaganden är exempel på situationer när socialarbetarna borde finnas med i debatten för att beklaga, förklara och för att beskriva hur man arbetar för att det ska fungera bättre.

Myndighetsutövningen är ett område med stora utmaningar. Där behövs verkligen den närvaro och tydlighet som Kerstin efterlyser. Socialarbetarens makt över den enskilde är stor och Kerstin menar att frågor kring etik, prioriteringar och rättssäkerhet måste uppmärksammas mycket mer än vad som görs idag.

Samhällets stora utmaning framöver blir att använda de resurser som finns för sociala insatser så medvetet och rätt som möjligt. Kerstin menar att prioriteringar och reformer måste göras efter tydliga värderingar och vara grundade på bästa tillgängliga kunskap och ett etiskt förhållningssätt. Den som är mest utsatt måste alltid komma först.

Det behövs en integrering av utbildning, forskning och praktik för att socialtjänstens kunskaper och insatser ska respekteras av samhället. Kerstin tycker att det händer för lite här och menar att denna integrering måste påskyndas.

När Kerstin funderar över decenniet som ligger framför oss och vad hon önskar ska hända, kommer ett litet hurrarop. För kerstin tror att brukare, klienter och anhöriga kommer att bli mer krävande och medvetna. Och det är uppenbarligen inte bara en tro utan också en önskan från Kerstins sida. En önskan om medventenhet hos klienterna om vad som kan göras, vilka rättigheter man har och vad man kan förrvänta sig av socialtjänstens insatser. Deras synpunkter är något som socialtjänsten självklart måste bejaka och lära sig av.

Kerstins önskar också att alla beslut i individärenden ska beslutas av tjänstemän. Politikerna ska istället vara medborgarnas och brukarnas företrädare och bevaka att förvaltningen sköter sitt arbete på ett bra sätt. Med ett sådant system måste socialarbetaren samtidigt ges ett större personligt ansvar och bättre möjligheter att utveckla sitt professionella kunnande. Socialarbetaren måste också kunna hävda sin professionalitet genom att visa vad man gör och resultatet av det samt genom integritet och tydliga etiska riktlinjer. En socialchef måste utifrån sitt yrkesansvar kunna säga nej till vissa besparingar som strider mot lag och yrkeskunnande och dessutom vara beredd att ta konsekvenserna av det.

Kerstin efterlyser alltså både mer krävande klienter och besvärligare socialarbetare.

– Bli besvärliga helt enkelt, så det hörs, säger Kerstin!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar