Share This Post

Böcker / Okategoriserade / Suicidalitet

Efter självmordet – vägen vidare


Efter självmordet – vägen vidare

ID: 1000011191
Författare: Kari Dyregrov, Einar Plyhn
Gudrun Dieserud

Förlag: Gothia förlag AB
ISBN: 72058538
Språk: svenska
Utgivningsår: 2012

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige tar omkring 1 500 människor sitt liv varje år, och varje person beräknas lämna efter sig i genomsnitt tio närstående.

Efterlevande vid självmord drabbas ofta särskilt hårt. Förutom den sorg och det trauma som den närståendes plötsliga bortgång innebär upplever många efterlevande starka och ibland motstridiga känslor av exempelvis skuld, ilska och saknad. Det är också vanligt att man brottas med obesvarade frågor: Varför tog han/hon sitt liv? Hade självmordet kunnat förhindras? Vad hade jag kunnat göra annorlunda?

Efter självmordet – vägen vidare vänder sig både till efterlevande vid självmord och till personer som möter dessa i sitt yrke. Boken behandlar teman som sorgeprocesser, olika förklaringsmodeller till självmord och stöd till efterlevande. Den innehåller också många personliga berättelser från efterlevande vid självmord, där de delar med sig av sina upplevelser och ger konkreta förslag till hur stödet kan förbättras.

Boken har fått en särskild utmärkelse av British Medical Association i ”Medical books award 2012”.

Boken är skriven av Kari Dyregrov, fil. dr. och forskare vid Senter for Krisepsykologi och Nasjonalt folkehelseinstitutt; Einar Plyhn, förlagschef och efterlevande vid självmord samt Gudrun Dieserud, doktor i psykologi och forskare vid Nasjonalt folkehelseinstitutt. Samtliga är verksamma i Norge.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar