Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Christer Engelhardt: Lex Sarah och socialtjänsten

I regeringens förslag till riksdagen, Lex Sarah och socialtjänsten föreslås flera bra åtgärder för att säkra kvaliteten på socialtjänstens insatser. Regeringen föreslår bl.a. att lex Sarah ska omfatta alla grupper inom socialtjänstens verksamhet samt att lagen utökas till att omfatta ”en påtaglig risk” för ett missförhållande. Det är viktigt att missförhållanden upptäcks i god tid så att de kan motverkas och förebyggas. Vi inom den rödgröna oppositionen ställer oss bakom propositionen i stora drag eftersom vi anser att en utökad lex Sarah lagstiftning höjer kvaliteten på verksamheten och skapar tryggare arbetsplatser för de anställda.

Vi ställer oss dock kritiska till lämpligheten i att personal i enskild verksamhet ska rapportera missförhållanden till den som ansvarar för verksamheten. Riksrevisionens styrelse skriver i sin framställning om statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (2008/09:RRS13) att anmälan av allvarliga missförhållanden i privat bedriven verksamhet ska göras direkt till socialnämnden eller annan offentlig myndighet. De befarar att personal som ska anmäla missförhållanden till den verksamhetsansvarige, som de står i beroendeställning till, kommer att känna sig förhindrad att berätta om eventuella missförhållanden.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet delar denna oro och anser att regeringen i större utsträckning borde ha tagit Riksrevisionens synpunkter på allvar och utformat regelverket på ett sätt som även underlättar för personal i enskild verksamhet att anmäla missförhållanden på sin arbetsplats.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum skriver i sitt remissvar att i en mindre väl fungerande arbetsmiljö där personalens kunskap inte tas till vara finns risk för att missförhållanden eller risk för missförhållanden inte åtgärdas från ledningens sida. Det kan då vara direkt olämpligt att det är ledningen som ska vara mottagare av en lex Sarah anmälan samt göra en bedömning av allvarligheten i missförhållandet.

Även Svenska Kommunalarbetareförbundet är kritiskt till förslaget. I sitt remissyttrande skriver man bl.a. att om syftet med lagstiftningen är att öka anmälningar så måste den enskilde garanteras en rättssäker behandling och inga arbetsrättsliga åtgärder kunna vidtas med anledning av anmälan.

Eftersom det kan antas att incitamenten att göra en anmälan försvagas när de anställda befinner sig i beroendeställning till den som ska ta emot anmälan anser vi inom den rödgröna oppositionen att regelverket inte ska göra skillnad mellan en kommunal och en enskilt driven verksamhet. Rapporteringen enligt lex Sarah bör i båda fall lämnas till den socialnämnd som ansvarar för verksamheten.

Christer Engelhardt

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar