Innovationer, Kvalitet & utvärdering

”Dags att lägga ner vinstutredningen”

“Regeringens och Vänsterpartiets utred­ning om vinster i välfärden bygger på antagandet att be...

Allt vanligare med sjukvård via mobilen

E-hälsa, hälsa och vård på distans via elektronik, spås spela en viktig roll för att klara framtiden...

Så kan HVB-branschen själv höja kvaliteten

“Kvaliteten på omsorgen ska inte avgöras av vilken utförare som driver verksamhet eller var i ...

IVO: Alla HVB-hem ska granskas

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska under 2016 besöka alla HVB-hem i landet. Säkerhet och try...

Gemensam informationsstruktur – Rapportering från regeringsuppdrag 2015

Rapporten redovisar hur Socialstyrelsen har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på ...

HSLF-FS 2015:30 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekon...

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Publikationen beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och ...

Bli först med den nya e-tjänsten FamiljehemSverige.se

På grund av den ökade belastningen av ensamkommande flyktingbarn har Sveriges Kommuner och Landsting...

Nu startar Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet

Patienter med emotionell instabilitet kan nu själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården....

”Det finns en förtroendekris som Ivo bör göra något åt”

Ivo rekryterar slätkammat folk som underordnar sig den politiskt styrda pinnräkningskulturen, skrive...

”Dags för hårda sanktioner mot misskötseln av äldreomsorgen”

”Vi uppmanar regeringen att från statligt håll införa kraftigare sanktioner och ansvarsutkrävande mo...

App från högskolan i Halmstad gör barn delaktiga i vården

Appen SISOM – ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att underlätta barns delaktig...

Lost Password

Register

Skip to toolbar