Nationella handlingsplanen

Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för a...

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Skrivelsen utgör den tredje uppföljningen av den nationella handlingsplanen Från patient till medbor...

Handisam – ny statlig organisation för handikappolitiska målen

För att effektivisera och strukturera arbetet med att uppnå de handikappolitiska målen har regeringe...

Handikappolitisk samordning – organisation för strategi och genomförande

En utredning lämnar här sitt förslag till förändringar i den statliga strukturen för att främja geno...

Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken

Regeringens proposition till riksdagen om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Regering...