Fulltextmaterial

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

Samordnad vård och omsorg

En av de stora utmaningarna för vården, omsorgen och socialtjänsten i Sverige är att samordna insats...

Tillsynsrapport – De viktigaste iakttagelserna inom tillsyn och tillståndsprövning verksamhetsåret 2015

Tillsynsrapporten innehåller de viktigaste iakttagelserna och en sammanfattande analys av IVO:s arbe...

Sammanfattande kunskapsöversikt om anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Den näst sista delen i Nka:s serie om anhöriga till personer med funktionsnedsättning, skrivna av Ri...

HSLF-FS 2015:30 Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekon...

Materialet ADHD i skolan

Materialet ADHD i skolan är en resurs för föräldrar, vårdnadshavare och lärare i arbetet att stödja ...

Handlingsplan för barn och unga

Nu finns drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan bli e...

Lokala insatser avgörande för flyktingars etablering

Flera kommuner lyckas bra med integrationen trots sämre förutsättningar. Med hjälp av SKL:s nya nyck...

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete

Broschyren beskriver vad könsdysfori innebär, varför det är viktigt att remittera personer med könsd...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstå...

Samverkan behöver utvecklas mellan elevhälsan och andra aktörer

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste ocks...

Ökat fokus på boende och jobb i missbruksriktlinjer

Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångsrik och b...

Lost Password

Register

Skip to toolbar