Godman & förvaltare

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Utredare har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och för...

Nyhetsbrev för överförmyndare

Nya rättsfall och domar, daterat december 2012

Redovisningsprogram

Här finns ett redovisningsprogram som är helt anpassat för godemän, förvaltare och ställföreträdare....

Förmynderskapsrättsliga frågor

Föräldrabalkens regler föreslås förändras i vissa detaljer den 1 jan 2009 i syfte att minska risken ...

Läkarintyg för förvaltarskap

På socialstyrelsens hemsida finns läkarintyg för förvaltarskap.

Godmanskap och förvaltarskap för personer med utvecklingsstörning

Uppsats vid Pedagogiska Institutionen i Uppsala om godman- och förvaltarskap.

Om god man i föräldrabalken

I Föräldrabalken kap 11 och 12 finns lagparagraferna om godman och förvaltare.

Ersättning till god man eller förvaltare

Riksförsäkringsverkets information om ersättning till god man eller förvaltare enligt föräldrabalken...

Föreningen Sveriges överförmyndare

Föreningens ändamål är att stödja överförmyndarverksamhet och genom rådgivning och information verka...

Domstolsverket om godmansskap

Här finns information från Domstolsverket om godmansskap.

Stärkt skydd för ensamkommande barn

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka skyddet för barn som av flykting- eller ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar