LVM-vård

Platsbrist inom tvångsvården

Det är brist på platser inom tvångsvården av missbrukare. De statliga LVM-hemmen är kraftigt överbel...

Fortsatt hårt tryck på SiS institutioner

Det är fortsatt hårt tryck på SiS institutioner, både inom ungdomsvården och missbruksvården. Inom m...

Fullkomligt kaos på statliga LVM-hem

Som läget nu är saknar LVM-hemmen förutsättningar att garantera god omvårdnad i en trygg miljö. Inte...

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av...

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmel...

Tveksam metod för handräckning till socialtjänsten sprids inom polisen

Skånepolisens arbetsmetod för hur man ska bistå vård och socialtjänst med så kallad handräckning får...

Vanligt med våld i tvångsvården

Våld och hot mot personal är vanligt förekommande inom den statliga tvångsvården. Det visar nya siff...

Tvångsvård behöver samlad översyn

Att bli vårdad med tvång kan upplevas som ett av de allvarligaste övergrepp en människa kan utsättas...

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller en redogörelse för det regelverk som gäller när frågor om tvångs- och sk...

Mer forskning om tvångsvård

Statens institutionsstyrelse har beviljat sammanlagt 4 200 000 kronor för genomförande av sex forskn...

SiS kartlägger graviditeter inom LVM-vården

Våren 2009 lade regeringen fram ett förslag om en lagändring om vården av missbrukare skulle kunna i...

LVM-lagstiftningen används inte som det var tänkt

Göran Leijon och Bernard Taylor, institutionschefer inom Statens Institutionsstyrelse skriver om sam...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar