Böcker

Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin om...

När brukare och patienter blir medskapare

Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärd...

Fragment

Hur ensamma är svenskarna och hur påverkar det deras välbefinnande? Vad tycker de om kärnkraften? Hu...

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten – En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan...

Vårdnad, boende och umgänge – samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boke...

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

I samarbete med domare, utifrån egna erfarenheter och genom egen forskning har bokens författare arb...

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra d...

Andras barn – mina ungar

Allt fler barn och unga behöver få bo utanför sin egen familj under en kortare eller längre tid. Den...

Vår offentliga förvaltning

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhä...

Social mobilisering

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela värl...

Våld i hemmet – barns strategier

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar