Share This Post

_center_content / Ekonomi / Godman & förvaltare / Okategoriserade / Samhällsproblem / Socialt arbete / Volontärarbete / Volontärarbete

Bristande statligt ansvar i systemet med gode män och förvaltare

Tillsynen av gode män och förvaltare har stora brister. Regeringen bör därför ta ett större ansvar för att åstadkomma ökad rättssäkerhet i hela landet, skriver Riksrevisionen i granskningsrapporten som publicerades den 14 december.

Ungefär 123 000 personer i Sverige företräds av god man, förvaltare eller förordnad förmyndare. Många befinner sig i en utsatt situation. Riksrevisionen har granskat om staten skapat förutsättningar för att tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare görs på ett rättssäkert sätt.

Fler uppdrag och stora skillnader

Granskningen visar att det inte bara är tillsynen som har brister, utan systemet som helhet. Det förklaras bland annat av att uppdragen har blivit fler och mer komplexa samtidigt som det har blivit svårare att rekrytera ideella ställföreträdare. Dessutom finns det stora skillnader mellan överförmyndare. De är organiserade på olika sätt, har olika rutiner och gör olika bedömningar av till exempel en god mans lämplighet. Detta i kombination med att systemet till stora delar bygger på gammal lagstiftning riskerar rättssäkerheten. Riksrevisionen har tidigare uppmärksammat problemen men grundläggande brister kvarstår.

– Flera av de problem vi sett förklaras av bristen på en myndighet med ansvar för frågan på central nivå. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det gäller samhällets mest utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Detta understryker vikten av en välfungerande nationell tillsyn och vägledning. Granskningen visar dock att förutsättningar för en sådan är begränsad: Knappt tio årsarbetskrafter på sju länsstyrelser med ett otydligt formulerat uppdrag att stötta och utöva tillsyn över sammantaget 230 överförmyndarmyndigheter.

– Länsstyrelserna kan i praktiken inte leva upp till ett så stort vägledningsansvar, och samtidigt utöva tillsyn av överförmyndare. Och området är eftersatt – både i jämförelse med andra tillsynsområden och med motsvarande system i andra länder, säger Petra Jonvallen, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda systemet som helhet och där bland annat analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella ställföreträdare, i syfte att kunna tillgodose att alla som har behov kan få en lämplig ställföreträdare. På kort sikt rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, utbildning, statistik och råd och stöd på regional nivå.

– Att vara förmyndare, god man eller förvaltare är av tradition ett ideellt uppdrag. Det finns tydliga fördelar med detta, men systemet kan inte längre bara bygga på ideella krafter, säger Petra Jonvallen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar