Share This Post

Okategoriserade

Att förstå och beskriva det självklara

Hej!

Denna gång tänkte jag lyfta en metodologisk reflektion som finns med i

licentiatavhandlingens metodkapitel och som handlar om att ”undgå självklarheter”. Jag

avslutar med att vidareutveckla reflektionen och tar upp obehaget i att ställa de grundläggande

frågor som jag upplevde krävdes för att komma förbi självklarheterna.

Att undgå självklarheter

Vi lever med många självklarheter – om världen i stort och om livet i det lilla. Det är inte

helt lätt att ta ett steg tillbaka och betrakta sin omgivning utan dessa och ännu svårare att se

vilka självklarheter man själv lever med. I forskningen är det dock en värdefull förmåga.

Ett konkret exempel på hur jag har problematiserat det i mitt forskningsarbete är att jag har

försökt komma ifrån språkliga självklarheter. På en del ställen i min licentiatavhandling

skriver jag om honnörsord (exempelvis självbestämmande) som florerar runt i det sociala

arbetets praktik. Sådana ord förekom även i mina informanters beskrivningar. För att komma

ifrån de här självklarheterna ställde jag grundläggande frågor som: Varför är det viktigt att

inte hjälpa omsorgsmottagarna för mycket? Eller: Varför behövs sociala aktiviteter inom

äldreomsorgen? Det kändes som om jag ställde övertydliga frågor men det resulterade i mer

grundläggande förklaringar.

Begreppet och honnörsordet delaktighet är ett exempel där jag genom att frångå vad som

förmedlades vara den självklara definitionen fick reda på vad det enligt informanterna fick

för betydelse i praktiken. Det var vid en observation vid ett arbetsmöte med enhetschefer och

förvaltningsledning då kommunens värdegrund diskuterades som jag uppmärksammade att

deltagarna pratade övergripande och inte landande i en konkret beskrivning. Jag bad dem då

att definiera delaktighet. En enhetschef svarade: ”Det vet vi väl alla vad det begreppet står

för. Det handlar ju om sunt förnuft.”. Här fick jag en förståelse om hur utbredd myten om

det sunda förnuftet är och hur kraftfullt den kan stänga en diskussion genom att göra andra

osäkra. Det här sporrade mig att i den fortsatta undersökningen be deltagarna konkretisera

begrepp som exempelvis delaktighet. Det var också på det sättet som jag kom att förstå

att delaktighet i den egna omsorgen, i praktiken kom att handla om deltagande i den egna

omsorgen.

Obehaget

Vad jag skulle vilja tillägga och diskutera vidare är det obehag jag kände inför att ställa

grundläggande frågor till studiens omsorgsgivare och enhetschefer. Utifrån min egen

arbetserfarenhet som undersköterska inom äldreomsorgen och utifrån den kontext vi befann

oss i – mitt i omsorgens praktik – kändes det ibland barnsligt, ibland provocerande att ställa

dessa frågor. Jag förstod också på mina informanter att det var ovanliga frågor. Jag märkte det

på deras sätt att titta på mig och hur de svarade: ”att det är något naturligt”, ”självklart” eller

att det handlar om ”sunt förnuft”. Ibland blev de övertydliga och ansträngde sig att möta mina

grundläggande frågor på ett grundläggande sätt.

Jag förstår alla deras olika sätt att respondera mig. Omsorg är inte bara en praktik,

vetenskapligt ämne eller något som finns i en begränsad del av vårt samhälle. Omsorg är

något vi förhoppningsvis omges av och ger andra mer eller mindre under hela våra liv på

olika sätt. Omsorg går heller inte att avgränsa till tid och rum. Det finns i enskilda handlingar

men också i oss – i vårt sätt att förhålla sig till andra och i vår förmåga att vara lyhörd inför

andras behov och önskningar. Utifrån det senare är det förståeligt att mina grundläggande

frågor ibland upplevdes märkliga och möttes med viss förvåning. Är inte omsorg något vi alla

ska ha en slags grundläggande kunskap om? Möjligen var det min roll som forskare/teoretiker

som gjorde att det ändå fanns ett tålamod och förståelse för mina frågor hos mina informanter :).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar