Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Åsa Börjesson: Utvecklingen av kvalitetsindikatorer – ett viktigt steg för bättre kvalitet i socialtjänsten!

Ett system där man för socialtjänstens olika verksamheter tagit fram mått som beskriver viktiga kvalitetsaspekter i verksamheten. Med dessa mått blir det möjligt att redovisa – för klienter/brukare och för allmänheten – vad socialtjänsten faktiskt åstadkommer. Men också att låta dessa beskrivningar ligga till grund för ett utvecklat förbättringsarbete.
Det är vad kvalitetsindikatorer i socialtjänsten handlar om. Inom hälso- och sjukvården har man sedan flera år arbetat med denna form av indikatorer. Nu inleder Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ett långsiktigt samarbete för att utveckla ett liknande arbete också inom socialtjänsten.

För att socialtjänsten ska få bättre möjligheter att ge medborgarna det stöd och den hjälp de har rätt till, behöver vi veta mer om socialtjänstens verksamhet och resultat. Det är viktigt för att de praktiskt verksamma och cheferna ska kunna följa upp och utveckla verksamheten inom sina områden. Det är också viktigt för att beslutsfattarna ska kunna fatta väl grundade beslut om prioriteringar och för att klienterna och brukarna ska kunna ta ställning till de insatser som erbjuds.
Med en bättre kunskap om socialtjänstens verksamhet och resultat blir det möjligt att värdera olika verksamheter och resultatet av dem. Det blir också möjligt att jämföra verksamheten med ett antal förbestämda mål eller med andra verksamheter – eller med hur man tidigare bedrivit sin verksamhet. Att få bättre kunskap om socialtjänstens verksamhet och resultat är viktigt för flera parter, och för att vi ska nå dit krävs också ett nära samarbete mellan olika aktörer.
Nu inleder Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ett samarbete för att utveckla kvalitetsindikatorer i socialtjänsten. Målsättningen är att ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa upp kvaliteten i olika verksamheter och att indikatorerna ska kunna användas i verksamheternas eget förbättringsarbete.
En kvalitetsindikator visar på kvaliteten i en social tjänst och är avsedd att användas i arbetet med att förbättra verksamheten inom socialtjänsten. Indikatorn ska också kunna användas för att mäta och följa upp kvaliteten i syfte att tydliggöra kvaliteten för olika intressenter.

Möjligt lära av hälso- och sjukvården – men också nödvändigt att se till socialtjänstens särskilda förutsättningar

Inom hälso- och sjukvården har man sedan många år arbetat med att utveckla kvalitetsindikatorer för att kunna följa upp och värdera olika aspekter av verksamheten. Inom en rad områden har man också gått vidare och skapat s.k. kvalitetsregister där man sammanställer data om olika insatser och deras resultat, och det finns idag nära 60 sådana register.
När det gäller socialtjänstens olika verksamheter är förutsättningarna delvis annorlunda. Så har vi till exempel inte på samma sätt tillgång till individbaserad statistik som gör det möjligt att följa upp resultaten för den enskilde. På detta område bedriver vi idag ett omfattande utvecklingsarbete, men samtidigt måste vi också vara klara över att det är ett arbete som i hög grad är långsiktigt. En annan skillnad är att arbetet med nationella riktlinjer är långt mindre utvecklat inom socialtjänsten jämfört med hälso- och sjukvården och att vi därför inte på samma sätt kan utveckla kvalitetsindikatorer med utgångspunkt från befintliga nationella riktlinjer. Samtidigt finns stora förväntningar, inte minst från den nya regeringens sida, på att vi ska följa upp socialtjänstens olika verksamheter på ett bättre sätt än vad som gjorts hittills.
Detta gör att – samtidigt som vi så långt möjligt ska bygga vidare på de erfarenheter som gjorts inom hälso- och sjukvården och lära av dessa – vi måste utgå från de särskilda förutsättningar som gäller för socialtjänsten.
I april publicerade vi en rapport, Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Nu går vi vidare med att ta fram kvalitetsindikatorer för socialtjänstens olika verksamhetsområden i ett antal delprojekt. Det är ett långsiktigt arbete, och ett arbete som måste bedrivas i bred samverkan med företrädare för kommuner, för den sociala forskningen och naturligtvis – med företrädare för klienter och brukare.

Åsa Börjesson
chef för socialtjänstavdelningen vid Socialstyrelsen

För mer information, se projektets webbplats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar