Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Årskrönika 2012

Socialt arbete 2012. Det är mycket vi känner igen sen förut. Vissa teman kommer igen, år efter år. Andra teman varierar. Vissa år är det ekonomiska läget i landet bättre och andra år sämre och det påverkar det sociala arbetet i allra högsta grad. Vissa år är det val, andra domineras av andra länders krig med flyktingströmmar och andra år domineras av katastrofer.

Att ungdomar, och vuxna också för den delen, spelar dataspel är inget nytt, men under 2012 dyker det upp i medierna som ett problem som påverkar människors delaktighet i samhället. Professionella upplevde problem med datorspelsberoende ungdomar. Tidigare har Folkhälsoinstitutet ansvarat för vård och förebyggande insatser för spelberoende, men under året tar Socialstyrelsen över. Förhoppningar finns att spelberoende klassas som sjukdom och därmed ger lagstadgad rätt till vård. Statens folkhälsoinstitut lanserade en ny webbplats som främst riktar sig till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med spelproblem.

Datorer och teknik är alltså inte bara bekymmer utan också viktiga redskap för det sociala arbetet. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting tecknade en ny överenskommelse om nationella insatser för att stödja socialtjänstens möjligheter att använda informationsteknik. Tekniken blev också ett komplemet till andra informationskanaler. Det finns soctanter på nätet, socialtjänster på facebook, terapeuter i mobilen och stöd via chatt, e-post och sms. Dementa fick hjälp att bo kvar hemma med hjälp av smart teknik som påminner om det man glömt.

Det blev allt svårare för personer med funktionshinder att få assistans, andelen som nekas är högre än någonsin. Bara hälften av landets funktionsnedsatta hade ett jobb och deras hälsa är mycket sämre än andras. Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv och det är fyra gånger så vanligt att de bedömde sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga. Att unga med funktionsnedsättning riskerar att hamna i livslångt utanförskap, bekräftas av en granskning som genomförts av Försäkringskassan. De startade upp särskilda insatser för att öka kunskaperna om, och stödet till, de unga.
En majoritet av de äldre som hade hemtjänst och som bodde i särskilt boende var överlag nöjda med vården och omsorgen, och de kände sig trygga. En stor majoritet upplevde också att personalen har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Läkemedelsbehandling till äldre förbättrades, få var ensamma i dödsögonblicket och demensvården utvecklades med stormsteg. Men tusentals gamla och funktionshindrade fick vänta alldeles för länge på den hjälp de har rätt till av kommunerna och domstolsärenden där kommuner inte klarade av att verkställa beslut som socialnämnden fattat blir allt vanligare.

Alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit gradvis och under de senaste åren ser vi nu också minskningar bland vuxna, inte minst unga vuxna. Fler kontroller i trafiken har lett till att olyckor som orsakats av alkohol har minskat. Andelen äldre personer som drack mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar däremot. Tobaksbruket sjönk, medan narkotikan visar på en mer bekymmersam utveckling. Narkotikamarknaden blev allt mer svåröverskådlig och utbudet av pulver och tabletter var oerhört varierat. Kokain, ecstasy och amfetamin dominerade, men konkurrerar med ett växande antal nya syntetiska droger. På anstalterna var det näst intill narkotikafritt.

Efterfrågan på brukarmedverkan och brukarstyrda brukarrevisioner ökade och det startades en satsning på co-production – medskapande mellan brukare, patienter, invånare och med professionell personal. ”Bostad först” visade en framgångsrik väg att arbeta med hemlöshet, antalet ärenden i familjerådgivningen minskade och en hjälptelefonlinje startades för personer som inte kan kontrollera sin sexualitet. Örebroregionen blev först i landet med ett program som tar ett regionalt grepp på utvecklingen av den sociala välfärden. Svenskarna arbetade gärna ideellt och gav allt mer pengar till ideella organisationer. I takt med att organisationerna fått mer pengar, var det också fler som behövde deras hjälp. Personer beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag fortsatte att öka i landet. Andelen arbetslösa helt utan ersättning ökade rejält de senaste åren. Flera av landets största kommuner började ge arbetslösa tidsbegränsade anställningar för att de skulle slippa fas 3 och försörjningsstöd. Antalet så kallade sociala företag, som hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden till jobb och studier, har fördubblats på fyra år. 2012 fick 9 000 människor i Sverige hjälp av dessa företag. Fler utförsäkrade gick till arbete, men fler återvände också till sjukförsäkringen. Unika siffror visar att bostadssegregationen har fördubblats de senaste 20 åren. Sverige är näst sämst på integration enligt en undersökning som gjordes på Stockholms universitet där Sverige jämförts med 15 andra europeiska länder.

Personal sjukskrev sig i protest mot en ohållbar arbetssituation, socialkontorens arbetsbelastning debatterades i riksdagen, socialsekreterare anmälde sig själva och de demonstrerade. Fyra av tio socialsekreterare uppgav att det i första hand är kommunens ekonomi och inte klientens behov som styr valet av insats. Fem nyutexaminerade socionomer har började i ett nytt projekt: TPY – Teoretisk och praktisk yrkesintroduktion för socionomer i Göteborgs Stad.

I media hamnar det som sticker ut. Gärna det som är katastrofalt. I en årskrönika hamnar bara en del av allt det där som det skrivs om i media. Vi missar alla de där små vardagsundren när det vänder. När någon återfår hoppet, när en familj förenas, när någon får den hjälp man så innerligt behövde, när någon orkar resa sig, när någon äntligen får sin sjukersättning eller när någon äntligen kan gå till ett arbete. Komplettera gärna den här årskrönikan med att berätta om vardagsunder du fått vara med om. Eller om det som präglat ditt år. Eller det du tycker att jag missat.

När vi tittat tillbaks en stund på 2012 och lärt oss det vi behöver lära oss av historien vänder vi på blicken. Världen gick inte under 2012, så nu hugger vi tag i 2013. Det här ska bli ett bra år!

Kristina Granath

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar