Share This Post

Äldre / Arkiverade-Poster / Socialt arbete

Archived: Ändring i föreskrifterna och de allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Satsningen på psykiatrisk heldygnsvård har framför allt haft fokus på personalen och deras kompetens. Socialstyrelsen bedömer att satsningen har haft en positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, ansvarstagandet och engagemanget för patienter inom den psykiatriska heldygnsvården. Personalen har också fått mer kunskap om hur de kan driva förbättringsarbete lokalt. Resultaten som landstingen redovisar understryker vikten av att personalen har rätt kompetens för att bemöta patienter som vårdas enligt tvångsvårdslagstiftningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar